Nowoczesne programowanie w języku C++

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 • używać instrukcji sterujących działaniem programu
 • tworzyć funkcje i moduły
 • stosować zasady programowania zorientowanego obiektowo w C++
 • bezpiecznie zarządzać pamięcią za pomocą smart pointer'ów
 • tworzyć klasy i obiekty
 • stosować dziedziczenie i polimorfizm
 • używać strumieni

Plan szkolenia

Podstawy programowania w języku C++

 • Struktura programu w języku C++
 • Kompilacja oraz łączenie programów
 • Preprocesor
 • Typy danych, operatory i instrukcje sterujące
 • Deklaracje zmiennych oraz stałych, zasięg zmiennych
 • Automatyczna dedukcja typów – słowo kluczowe auto
 • Konwersje typów
 • Wskaźniki i referencje

Organizacja kodu - funkcje i moduły

 • Definiowanie funkcji
 • Przekazywanie parametrów do funkcji
 • Pliki nagłówkowe i pliki źródłowe
 • Organizacja kodu – bariery #include
 • Przestrzenie nazw

Tablice, kontenery STL i iteratory

 • Tablice w języku C++ – tablice natywne i std::array<T>
 • Iteracja po zakresach – wskaźniki, iteratory, range-based-for
 • Łańcuchy znaków – c-łańcuchy i typ std::string
 • Podstawowe kontenery STL
  • std::vector<T>
  • std::list<T>
  • std::map<K, T> i std::unordered_map<K, T>

Programowanie obiektowe

 • Typy użytkownika – struktury, klasy
 • Funkcje składowe – metody
 • Konstruktory
 • Zarządzanie zasobami - RAII
  • Destruktory
  • Specjalne funkcje kopiujące
  • Specjalne funkcje przenoszące – wstęp do semantyki przenoszenia
 • Przeciążanie operatorów dla klas
 • Zarządzanie pamięcią dla obiektów – smart pointery
  • std::unique_ptr
  • std::shared_ptr

Funktory i lambdy

 • Obiekty wywoływalne w C++11
 • Funktory
 • Lambdy
 • std::function – callbacki w C++11
 • Wykorzystanie lambd w algorytmach standardowych STL

Dziedziczenie i polimorfizm

 • Klasy pochodne
 • Konstruktory i destruktory a dziedziczenie
 • Dostęp do składowych klasy bazowej
 • Przeciążenie i przesłanianie funkcji składowych
 • Dziedziczenie publiczne, chronione i prywatne - widoczność składowych w klasach pochodnych
 • Statyczne i dynamiczne wiązanie funkcji
 • Funkcje czysto wirtualne
 • Destruktory wirtualne
 • Klasy abstrakcyjne
 • Polimorfizm w języku C++
 • Przykład zastosowania polimorfizmu

Dziedziczenie wielobazowe

 • Przykład dziedziczenia wielokrotnego
 • Problemy związane z dziedziczeniem wielobazowym
 • Wirtualne klasy bazowe

Obsługa wyjątków

 • Koncepcja obsługi sytuacji wyjątkowych
 • Bloki try... catch
 • Standardowe klasy wyjątków
 • Klasy wyjątków użytkownika

Strumienie

 • Koncepcja strumieni w C++ – opis biblioteki iostream
 • Strumienie std::cin, std::cout oraz std::err
 • Strumienie plikowe

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw programowania (np. C, Pascal, Java, Python, itp.).

Czas trwania

4 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych
zdalne
13-16.1.2025
3490 PLN Zgłoś udział

Pasuje Ci inny termin?

Wyślij zapytanie